ثبت تغییر آدرس شرکت ها : آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند ۳ اساسنامه ی آن قید می گردد.پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود. برای تغییر آدرس شرکت،سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند.
تغییر آدرس در تمامی شرکت ها به موجب صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است.البته لازم به توضیح است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  بند ۳ اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیات مدیره نیز واگذار شده است.در این تبصره آمده است که هیات مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.بدین ترتیب،تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیات مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیات مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است.
روش های ثبت تغییر آدرس شرکت
جهت ثبت تغییرات شرکت  دو راه پیش روی شماست که می توانید از هرکدام از این روش ها که مایل باشید اقدام به ثبت تغییرات شرکت نمایید.
۱- اقدام به ثبت تغییر آدرس شرکت توسط متقاضی
۲- اقدام به ثبت تغییر آدرس شرکت توسط موسسه حقوقی فرداد ثبت .در این روش کارشناسان حرفه ای و مجرب فرداد شما عزیزان را در مسیر ثبت تغییرات شرکت جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر کار راهنمایی و مشاوره می نمایند.

مراحل ثبت تغیر آدرس شرکت در یک نگاه

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی

تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود : در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.
در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.
هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص
الف –تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
ب- رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی خاص
قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  بند ۳ اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص به هیت مدیره نیز واگذار شده است.در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.
چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید، مراحل لازم جهت تغییر شرکت سهامی خاص به شرح ذیل خواهد بود:
_ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
_ رعایت تشریفات دعوت طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
تشکیل مجمع عمومی سالیانه:
جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مراحل ذیل باید طی گردد:
_ تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رئیسه.
_ تنظیم لیست صاحبان سهام در مجمع با امضای آنها.
_ کپی مدارک شناسایی بازرسین تازه انتخاب شده.
_ ارایه اصل روزنامه، دعوتنامه و دیگر تشریفات موجود در قانون تجارت و اساسنامه در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا.
_ تحویل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی.
_ امضای دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت.
انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکتهای خاص
جهت برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص مراحل ذیل می بایست طی گردد.
_ تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه با امضای اعضای هیأت مدیره.
_ دعوت وفق اساسنامه شرکت وقانون تجارت در صورت تشکیل جلسه بااکثریت اعضا.
_تحویل مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط نماینده ی شرکت و امضای آن
_ چنانچه یک نفر مسئولیت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل را با هم داشته باشد باید درمجمع عمومی  عادی به تصویب سه چهارم آراء اعضای حاضر درمجمع رسیده باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییر آدرس شرکت

۱٫کلیه ی مدارک ثبتی شرکت
۲٫صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
۳٫کلیه ی مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

هزینه ثبت تغییر آدرس شرکت

هزینه ثبت تغییر آدرس شرکت شرکت به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات شرکت آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.
مشاوره : در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در زمینه ثبت تغییرات شرکت شما می توانید با موسسه حقوقی فرداد تماس بگیرید و از تجارب و اطلاعات کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای ما بهره مند شوید.

دیدگاه شما