تغییر سرمایه شرکت : تغییر سرمایه شرکت سهامی خاص ,  تغییر سرمایه شرکت مسئولیت محدود یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.
تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاَ ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد و این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هریک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود
تغییرات در سرمایه شرکت شامل موارد ذیل می شود
الف)افزایش سرمایه شرکت
ب)کاهش اجباری سرمایه شرکت
ج)کاهش اختیاری سرمایه شرکت
روش های ثبت تغییر سرمایه شرکت
جهت ثبت تغییر سرمایه شرکت  دو راه پیش روی شماست که می توانید از هرکدام از این روش ها که مایل باشید اقدام به ثبت تغییرات شرکت نمایید:
۱- اقدام به ثبت تغییرات سرمایه شرکت توسط متقاضی
۲- اقدام به ثبت تغییرات سرمایه شرکت توسط موسسه حقوقی ثبت فرداد .در این روش کارشناسان حرفه ای و مجرب فرداد شما عزیزان را در مسیر ثبت تغییرات شرکت جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر کار راهنمایی و مشاوره می نمایند.
مراحل ثبت تغییر سرمایه شرکت
به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی
افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسوولیت محدود
۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
۴-فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید الورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
۵-امضاء ذیل دفاتر ثبت
افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسوولیت محدود
۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
۴-تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت
کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسوولیت محدود
۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
۴-تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت
کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت با مسوولیت محدود
۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات ناظر اقدام و نام اعضای هیات ناظر در صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود.
۴-امضای صورت جلسه توسط کلیه شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
۵-در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند می بایست با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
۶-اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند اعضای جدید انتخاب نمایند بایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.
۷-شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در اداره ثبت شرکت ها حضور یافته و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.
تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی خاص
افزایش سرمایه شرکت : وفق ماده ۱۵۷ قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده ۱۵۸ قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد.
۱٫پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
۲٫تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
۳٫انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
۴٫تبدیل اوراق قرضه به سهام
تذکرات ذیل در افزایش سرمایه شرکت ضروری و رعایت آن الزام آور است.
الف)فقط در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیزمجاز است.
ب)اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
ج)اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدواَ نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
د)در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت آن در آگهی ذکر شود.
ه)ذیل کلیه صفحات صورتجلسه و لیست ها بایستی به امضاء هیات رییسه رسیده و تایید شوند.
لازم به ذکر است که مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده ۱۶۲ قانون تجارت می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر سرمایه شرکت سهامی خاص
۱٫دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
۲٫گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه(در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).
۳٫وفق ماده ۱۸۷ قانون تجارت،لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
۴٫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۵٫صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
۶٫نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
۷٫نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
۸٫لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-
۹٫لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
تذکر:”نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود”.
کاهش اجباری تغییر سرمایه شرکت های سهامی خاص
سرمایه شرکت در دو مورد بایستی به طور اجباری کاهش یابد:
الف)وفق ماده ۳۴ قانون تجارت:چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه اقدام کند.
ب)وفق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر در اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال شرکت یا تقلیل اجباری سرمایه شرکت اقدام نماید.
مدارک مورد نیاز تغییر سرمایه شرکت
۱٫اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
۲٫لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
۳٫اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
۴٫اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده ۱۹۲ قانون تجارت
مدت زمان ثبت تغییرات شرکت
مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده بین ۱۰ تا ۲۵ روز کاری می باشد.
هزینه ثبت تغییرات شرکت
هزینه ثبت تغییرات سرمایه شرکت به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات سرمایه شرکت آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.
مشاوره تغییر سرمایه شرکت :در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در زمینه ثبت تغییرات شرکت شما می توانید با موسسه حقوقی فرداد تماس بگیرید و از تجارب و اطلاعات کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای ما بهره مند شوید.

دیدگاه شما