ثبت تغییرات شرکت تعاونی : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.
یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
ابتدا برای تغییرات شرکت تعاونی باید مجوز از وزارت تعاون دریافت شود، لازم به ذکر است هرگونه تغییرات شرکت تعاونی باید به تایید وزارت تعاون رسیده باشد، هماهنگی های لازم جهت ثبت شرکت تعاونی و تغییرات شرکت تعاونی توسط اداره ثبت صورت گیرد همچنین تغییرات شرکت تعاونی باید طبق ضوابط این دو ارگان انجام شود. بالاترین ارگان تصمیم گیرنده جهت تغییرات شرکت تعاونی، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. مجمع عمومی فوق العاده در صورت بروز تغییرات در شرکت مثلا به هنگام برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد. همچنین در زمان ادغام شرکت های تعاونی، صورت جلسات ادغام شرکت ها که در مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .
به موجب ماده ی ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است .
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه -تغییر اسم شرکت
و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

انواع ثبت تغییرات شرکت تعاونی
انحلال شرکت
افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
ورود و یا خروج شریک یا شرکا
تغییر نام شرکا
تغییر موضوع شرکت
تغییر آدرس شرکت
تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام
نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
تغییر مواد اساسنامه شرکت
تصویب تراز سود و زیان
تعیین و تصویب بیلان مالی
انتخاب یا تمدید بازرسین
انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
تعیین سمت هیات مدیره
تغییر حق امضا در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.در ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت،به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.شایان ذکر است، شما بزرگواران چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
روش های ثبت تغییرات شرکت تعاونی
جهت ثبت تغییرات شرکت  دو راه پیش روی شماست که می توانید از هرکدام از این روش ها که راحت تر هستید اقدام به ثبت شرکت نمایید:
۱- اقدام به ثبت تغییرات شرکت تعاونی توسط متقاضی
۲- اقدام به ثبت تغییرات شرکت تعاونی توسط موسسه حقوقی فرداد ثبت .در این روش کارشناسان حرفه ای و مجرب فرداد شما عزیزان را در مسیر ثبت تغییرات شرکت جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر کار راهنمایی و یاری می کنند.

مراحل ثبت تغییرات شرکت تعاونی

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی
نحوه ی اعمال تغییرات شرکت تعاونی
تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود
۱٫مجمع عمومی عادی.
۲٫ مجمع عمومی فوق العاده.
۳٫ هیأت مدیره.
در ذیل به طور مختصر به تعریف و توضیح وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.
مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
۱-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
۲-افزایش یا کاهش سرمایه
۳-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
۴-اجازه صدور اوراق قرضه
۵-ایجاد سهام ممتازه
۶-انحلال شرکت
مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت تعاونی: هنگامی رسمیت می یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند،اگر در جلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می شوند.مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند،در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود،تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء در جلسه رسمی معتبر خواهد بود(مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت)
با توجه به برخی مواد ل.ا.ق.ت می توان وظایف دیگری علاوه بر ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله:
-تقلیل سرمایه در اثر زیان های وارده(ماده ۶۵ ) یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه
-تصویب ایجاد سهام ممتاز(ماده ۲۳)
-تغییر در حقوق و امتیارات سهام ممتاز(تبصره ۲ ماده ۲۴)
-تبدیل سهام(ماده ۴۳)
-انتشار اوراق سهام(مواد ۵۵ و ۵۶)
-تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام(بند ۹ ماده ۶۰ و مواد ۷۱ و ۶۹ و ۶۵ و ۶۱)
-تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام(مواد ۲۷۸ و ۲۸۷)
مجمع عمومی عادی
همان طور که از نام آن پیدا است این مجمع در مواقع عادی و معمولی تشکیل می شود.ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت در مورد تشکیل آن می گوید:
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده تشکیل شود.مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی می باشد.از جمله تعیین بازرسین اصلی و علی البدل و …
وظایف مجمع عمومی عادی در ثبت تغییرات شرکت تعاونی
وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:
۱-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
۲-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
۳-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
۳-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت تعاونی

۱٫ کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
۲٫ اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
۳٫ لیست شرکا با میزان سهامشان.
۴٫ کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
۵٫ کپی اساسنامه شرکت.
۶٫ حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.
چند نکته:طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۱۹-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران(مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کفایت می نماید.
طبق بخشنامه ی ۹۰/۳/۲-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ)نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
طبق بخشنامه ی ۹۱/۷/۲- ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۲۶-۱۹۲۹۳۸ /۹۰ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.

متداول ترین ثبت تغییرات شرکت تعاونی

تغییرات در شرکت تعاونی :افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های تعاونی ، ادغام شرکت های تعاونی ، انحلال شرکت های تعاونی ، تغییر نام در شرکت های تعاونی ، تغییر آدرس در شرکت های تعاونی و …. از جمله تغییرات در شرکت تعاونی هستند. در ادامه به توضیح راجع به برخی از این تغییرات می پردازیم.
ادغام شرکت تعاونی در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : ادغام از اموری است که تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . لازم است مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت های تعاونی داوطلب ادغام ، به طور جداگانه ادغام آن را با شرکت یا شرکت های تعاونی مورد نظر تصویب کند.
وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ، نظر خود را درباره تایید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیم های اتخاذ شده درباره ادغام ، با اساسنامه آن ها و مقررات قانونی به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ می کند. در صورتی که وزارت تعاون درخواست ادغام را رد کند ، موضوع ادغام منتفی خواهد بود.
در صورت تایید شدن ادغام از طرف وزارت تعاون ، مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی در شرف ادغام ، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تایید وزارت تعاون تشکیل می شود. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران رسد. ( مستفاد از ماده ۵۳)
تغییر سرمایه ( افزایش یا کاهش سرمایه )در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : تغییر سرمایه ، یعنی افزایش یا کاهش آن را قانون بخش تعاونی به موجب بند ۴ ماده ۳۴ ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده است. این عمل به دو طریق ممکن است : از طریق افزایش یا کاهش تعداد سهام شرکت تعاونی ، از طریق افزایش یا کاهش ارزش اسمی سهام
لازم به ذکر است تغییر سرمایه تغییر در مواد اساسنامه محسوب می شود و تغییر در مواد اساسنامه طبق ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.
الف ) افزایش سرمایه :
در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ، شرکت تعاونی می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. یادآوری می شود که پرداخت مبلغ سهام جدید از محل سود تقسیم نشده و یا یک دوم اندوخته قانونی شرکت امکان پذیر است ، در این صورت سهام جدید باید به اعضا واگذار شود و این واگذاری به نسبت سهامی خواهد بود که اعضا مالک اند.
هر گاه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد ، اگر این عمل برای اعضای شرکت تعاونی ایجاد تعهد کند ، یعنی آن ها را به پرداخت وجهی مکلف سازد ، لازم است کلیه اعضا با آن موافق باشند. به بیان مصوبه مربوط ، تصمیم گیری در این خصوص از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود که باید با حضور تمامی اعضا تشکیل و با رای مثبت همه آن ها ، یعنی به اتفاق آرا به تصویب برسد ، یادآوری می شود که در این مورد نیز مانند افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ، می توان مبالغ افزوده شده به مبلغ اسمی سهام را از محل سود تقسیم نشده یا یک دوم اندوخته قانونی شرکت ، پرداخت و به این ترتیب از به وجود آمدن تعهد پرداخت برای اعضا جلوگیری کرد.
ب ) کاهش سرمایه
چنانچه بر اثر زیان های وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت تعاونی از میان برود ، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ،  باید سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش پیدا کند.
قابل یادآوری است که در این خصوص رعایت میزان حداقل سرمایه ، یعنی مبلغ یکصد میلیون ریال برای شرکت های تعاونی عام و ده میلیون ریال برای شرکت های تعاونی خاص ، الزامی است . بنابراین در صورتی که مبلغ سرمایه موجود به حداقل های فوق بالغ نباشد ، شرکت تعاونی باید منحل شود و یا از طریق افزایش سرمایه کسری آن تامین شود.
ج) افزایش یا کاهش اتفاقی سرمایه :
علاوه بر افزایش یا کاهش سرمایه به شرحی که گذشت ، ممکن است سرمایه شرکت به طور اتفاقی افزایش یا کاهش پیدا کند. این تغییر به طرق ذیل روی می دهد :
– هر گاه عضو شرکت تعاونی فوت کند ، وراث وی که واجد شرایط عضویت باشد ، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود. حال در صورتی که وراث بیش از یک نفر باشد ، هر کدام از بقیه ، باید قیمت سهم یا سهام مربوط به عضویت خود را به شرکت تعاونی بپردازد که این امر موجب افزایش اتفاقی سرمایه شرکت خواهد شد.
– کاهش اتفاقی سرمایه شرکت تعاونی از جمله در مواردی پیش می آید که عضو شرکت فوت کند و قیمت سهام او به وارث یا وراث وی پرداخت شود و همچنین وقتی که عضوی استعفا دهد یا از شرکت اخراج گردد، در این موارد نیز پرداخت قیمت سهام عضو متوفی ، مستعفی یا اخراج شده ، موجب خواهد شد که سرمایه شرکت تعاونی به طور اتفاقی کاهش یابد.
هیات مدیره باید افزایش یا کاهش سرمایه در موارد اتفاقی و علت آن را ضمن گزارش های مالی و تسلیم ترازنامه ، به مجمع عمومی عادی اطلاع دهد.
انحلال شرکت تعاونی در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : به موجب ماده ۳۶ قانون شرکت های تعاونی، انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.
شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
– کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
– انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
– توقف فعالیت بیش از یک سال ، بدون عذر موجه ؛
– عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
– ورشکستگی
تبصره: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.
در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است،  عمل نماید. ( ماده ۵۶ قانون شرکت های تعاونی ).
هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد
خروج عضو از شرکت های تعاونی : با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
تغییر آدرس شرکت های تعاونی در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : اگر محل مرکزی شرکت لزومی به تغییر داشته باشد، آنگاه، باید در طی یک جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده، صورتجلسه ای را مبنی بر تغییر ماده ۶ اساسنامه و تغییر آدرس شرکت، تدوین کرده و به اداره تعاون اعلام دارند. میتوان در طی مصوبه ی جداگانه ای این اختیار را به هیئت مدیره داد تا بتواند محل دفتر مرکزی و مرکز عملیات تعاونی را تغییر دهد تا بعد از آن نیاز به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مکان اصلی شرکت نباشد.
تغییر در حق امضاء مجاز شرکت در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : پس از ثبت شرکت،هر گونه تغییرات و تصمیماتی نظیر تغییر در حق امضاء،در هر زمانی قابل اعمال است.تغییر حق امضا مجاز شرکت در صورت تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می پذیرد.
چنانچه سهامداران و اعضا شرکت به این نتیجه برسند که حق امضا مجاز تغییر گردد،باید این امر در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه شود و یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا تشکیل می شود مطرح گردد.
لذا،بعد از ثبت شرکت،اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا مجاز شرکت این مسئولیت را به فرد دیگری ار اعضا بسپارند و یا برای تمدید این حق اقدام به تنظیم صورتجلسه نمایند.
ثبت تغییر موضوع شرکت در ثبت تغییرات شرکت تعاونی : در واقع موضوع شرکت هدفی‌ است که شرکت به منظور انجام آن تأسیس شده است. این موضوع یا هدف در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش است. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت لازم است سهامداران جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و در این مورد تصمیم گیری نمایند. سپس صورتجلسه مربوط را تنظیم نموده و با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از سهامداران امضاء می‌نمایند. در هنگام تغییر موضوع باید به امر مجوزی بودن یا نبودن موضوع شرکت توجه نمود و در صورت مجوزی بودن جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود. همچنین مسلم است که موضوع جدید یا الحاقی می‌بایست از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد. پس از تنظیم، صورتجلسه مذکور را به همراه کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس + کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود + کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها ارجاع نموده و جهت انجام تغییرات مذکور اقدام می نماییم.

هزینه ثبت تغییرات شرکت تعاونی

هزینه ثبت تغییرات شرکت تعاونی به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات شرکت تعاونی آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده بین ۱۰ تا  ۲۵ روز کاری می باشد

از خدمات رایگان مشاوره ثبت تغییرات شرکت تعاونی فرداد ثبت بهرمند شوید

دیدگاه شما