ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی , شرایط ثبت شرکت مختلط غیر سهامی , مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی , شرکت مختلط غیر سهامی , شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود،بدون انتشار سهام،تشکیل می شود(ماده ی ۱۴۱ ق.ت).
در زبان فرانسه به این شرکت در اصطلاح (societe on commandite  simple)گفته می شود و علت نامگذاری آن به این نحو،این است که این نوع شرکت از قراردادی به نام command سرچشمه می گیرد
تاریخچه این نوع از شرکت در اروپا به پیش از از قرون وسطا بازمیگردد دورانی که اشراف و نجیب زادگان اروپایی تجارت و شرکت در آن را دون از شان خویش می دانستند و در شرکتهای متداول روز مانند تجارت های دریایی شریک می شدند و یا بعضا قسمتی از سرمایه را تامین می نمودند اما با دو شرط که نامشان در شراکت برده نشود و همچنین بیش از میزان سرمایه گذاریشان مسئول دیون پیش آمده در تجارت نمی بودند . و تاجر اصلی مسئول کلیه قروض و دیون احتمالی بوده است .
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند شرکت تضامنی توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود.تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اتخاذ می شود.
قانون تجارت ایران در مورد نحوه ی تصمیم گیری درباره ی امور شرکت مختلط غیر سهامی نصی ندارد.آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت یا اساسنامه می تواند این مساله را بصراحت پیش بینی کند.برای مثال،می توان نحوه ی دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری به صورت مجمع عمومی معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می شود.در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که یک یا دو بار در سال شرکا برای تایید حساب های شرکت حاضر شوند.همچنین می توان پیش بینی کرد که رای گیری حتماَ حضوری باشد یا از طریق دادن نمایندگی برای حضور در جلسه و یا ارسال یادداشت کتبی.
برعکس،بعضی مسائل را نمی توان به تصمیم اکثر شرکا واگذار کرد،مانند تغییر تابعیت شرکت که نیاز به اتفاق آرای شرکا دارد.تبدیل شرکت مختلط به شرکت تضامنی نیز موکول به رضایت تمامی شرکاست،چرا که این امر،تعهدات شرکای با مسئولیت محدود را افزایش می دهد و مطابق اصول کلی،جز با رضایت همه ی شرکا ممنوع است.
این نوع شرکت با حداقل دو شریک قابل تاسیس می باشد اما در این نوع شرکت همواره دو گروه سهام دار وجود دارد که بر خلاف سایر شرکتهای تجاری از مسئولیت و تعهد یکسان بر خوردار نمی باشند. این شرکت که عموما برای امور تجاری با نامی خاص بین چند شریک ضامن و همپنین یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود و در واقع ترکیبی از شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود می باشد که دارای شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود است و مسلما شریک ضامن مسئول و متعهد کلیه قروض و تعهدات شرکت می باشد .
شایان ذکراست که در نام این شرکت می بایست از عبارت ((شرکت مختلط ))و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است.  توجه داشته باشید که قید نام شرکای ضامن به جهت حفظ اعتبار شرکت می باشد اما اسامی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نمی بایست در نام قید شود چراکه این نوع شرکاء دارای مسئولیت ضمانتی در مقابل شرکت نمی باشند و مسئولیتشان به نسبت سرمایه اولیه می باشد ونمی توان با اعتبار نام آنان معامله نمود و طبق حکم صریح ماده ۱۴۳  «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» .
هیچ یک از شرکای ضامن نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مگر به رضایت تمام شرکا. ((ماده ١۴۴ ناظر به ماده ١٢٣ ق.ت))و نیز شریک با مسئولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شرکا تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به شخص ثالث انتقال داده و او را در شرکت مختلط داخل نماید((ماده ١۴٨ ق.ت.)). در چنین صورتی شخص ثالث مزبور حق دخالت در اداره شرکت و حق بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.
ضمنا در اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسان را برای کنترل و مراقبت شرکت پیش بینی نمود

شرایط ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

۱-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
۲-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
۳-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
۴-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
۵-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
۶-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
۷-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
۸-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
۹-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد ۱۴۱ الی ۱۴۹ ق.ت)
مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی:
۱-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
۲-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
۳-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.

مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی توسط متقاضی : نخست می بایست موضوع فعالیت خود را تعیین نموده و اوراق شرکت را برمبنای اطلاعات اولیه شرکت تکمیل نمایید عنایت بفرمایید که جهت تنظیم این اوراق بایستی از اشخاص متخصص و مجرب راهنمایی های لازم را اخذ نماییدو سپس نوبت به آن می رسد که از راه سامانه اداره ثبت شرکت نسبت به ثبت سامانه ای مبادرت ورزیده و همه ی مراحل این سامانه را با دقت و به صورت صحیح کامل نمایید. شایان توجه است که  با انتخاب گزینه تایید نهایی امکان ویرایش مقدور نمی باشد.
مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی توسط موسسه فرداد رسا : در ابتدای امر کارشناسان موسسه فرداد رسا مشاوره ای کارآمد در این زمینه را به شما متقاضیان ارائه می دهند. بعد از تکمیل مدارک از جانب متقاضی ، مشاوران موضوع فعالیت شرکت شمارا به صورت کاملا تخصصی تنظیم و تدوین می نمایند. بعد نوبت به ثبت سامانه ای شرکت از راه سامانه ثبت شرکت ها می رسد کارشناسان مجرب و متخصص ما اطلاعات مورد نیاز در سامانه را وارد کرده و اوراق اساسی شرکت ( اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، متن صورتجلسه ) را منتظم می نمایند. بعد از تایید نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت وکیل ثبت شرکت ،  روند ثبتی پرونده شما را در اداره مربوطه پیگیری می نمایند

مراحل ثبت اینترنتی شرکت مختلط غیر سهامی
جهت ثبت شرکت ، می بایست به پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت )
فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید و مدارک مورد نیاز را در آن بارگذاری نمایید. اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید درج شود. ( شامل نام متقاضی ،نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی )
مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها بعد از اطلاعات متقاضی :
_ وارد نمودن پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت. ( نام های انتخاب شده می بایست بیگانه نبوده ، فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشند).
_ وارد نمودن موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعالیت بالاترو سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه.
_ وارد کردن آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت.
_ مشخص نمودن سرمایه شرکت. انتخاب گزینه سرمایه نقدی شرکت در مسولیت محدود( حداقل صد هزار تومان) و مشخص کردن تعداد و ارزش سهم برای شرکت سهامی خاص.
_ مشخص نمودن اطلاعات مربوط به سهام و میزان سرمایه هر کدام از شرکا و تعدادسهم یا نقدی و غیر نقدی بودن سرمایه.
_ انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیتهایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن.
_وارد نمودن مشخصات اعضای شرکت. مشخصات اشخاص حقیقی چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و… و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی. کد پستی جهت افراد حقیقی و حقوقی و شماره ثبت جهت افراد حقوقی.
_ وارد کردن سمت اعضای شرکت. معلوم نمودن سمت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره. پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص.
_پر کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده.
_ ثبت اطلاعات مربوط به تأسیس شعبه چنانچه شعبه ای وجود داشته باشد. ابتدا وارد کردن کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و در نهایت ثبت شعبه.
_ تکمیل اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.
_ تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
_ انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی.
_ امضای مدارک تأییدشده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت.
بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.
پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه ، چنانچه اطلاعات را به درستی وارد نموده باشید ، در مرحله بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.

مدارک ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

_ دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
_ کپی مدارک شناسایی افراد.
_ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
_ یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در کرج اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.لازم به ذکر است چنانچه کارشناس اداره ، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مراجع خاصی بداند از مرجع مزبور ، استعلام می کند.سپس امضای دال بر ” ثبت با سند برابر است ” از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند ” سند ثبت شرکت ” است.
مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.
در انتها لازم به ذکر است، پس از تشکیل شرکت می بایست نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
مواردی که باعث انحلال شرکت مختلط غیر سهامی خواهد شد
١ – در موارد فقرات ١و ٢و٣ ماده ٩٣ ق.ت. (منسوخه)
٢- در صورت تراضی تمام شرکا
٣ – در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حکم به انحلال شرکت بدهد.
۴ – در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت.
۵ – در صورت ورشکستگی یکی از ای شرکا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت.
۶ – در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ١٣٩ و ١۴٠ ق.ت.
مطابق قسمت دوم ماده ١۶١ ق.ت مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدودموجب انحلال شرکت نمی شود.

از خدمات رایگان مشاوره ثبت شرکت مختلط غیر سهامی موسسه فرداد رسا بهرمند شوید

دیدگاه شما