ثبت تغییر موضوع شرکت : برای ثبت تغییر موضوع شرکت بهتر است مطالبی را که در ادامه آمده است بدانید:
چگونه موضوع شرکت خود را می توانیم تغییر دهیم؟
موضوع شرکت هدفی‌ است که شرکت به منظور انجام آن تأسیس شده است. این موضوع یا هدف در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش است. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت لازم است سهامداران جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و در این مورد تصمیم گیری نمایند. سپس صورتجلسه مربوط را تنظیم نموده و با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از سهامداران امضاء می‌نمایند.

در ثبت تغییر موضوع شرکت  در بدو امر به چه نکاتی باید توجه کنیم:

۱-در صورت مجوزی بودن جهت دریافت لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود .
۲-موضوع جدید یا الحاقی می بایست از موضاعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد
مدارک و مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت
اگر موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد ، لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع مجوزهای لازم اخذ گردد که در سامانه اداره ثبت شرکتها لیست موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ذکر گردیده است.
جهت ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت نیازمند مدارک ثبتی شرکت ،آخرین لیست سهامداران و یا شرکا شرکت ، روزنامه تأسیس ، کلیه روزنامه های تغییرات و مجوز فعالیت در صورت لزوم می باشیم.
پس از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام سهامداران و یا شرکا همراه با درصد سهام آنهاوامضا ذیل صورتجلسه توسط سهامداران و یا شرکا شرکت ، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گردید . درصورت تأیید موضوع فعالیت الحاق شده آگهی تغییرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.
تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و تعدادی دیگر نیز موضوعاتی هستند که بدلیل ماهیتشان قابلیت ثبت را ندارند و با ثبت آن ها موافقت نخواهد شد.برخی دیگر از موضوعات با توجه به تصریح قوانین و مقررات ،قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع ذی صلاح مجوز اخذ نمایند.این موضوعات شامل ۲۳ ماده هستند. مانند فعالیت های مربوط به امور پولی و بانکی شرکت، موضوع فعالیت شرکتها ی تعاونی، موضوع فعالیت تعاونی فرش دستباف، موضوع فعالیت حج و زیارت و… لذا موضوع جدید و یا الحاقی می بایست قابلیت ثبت را داشته باشد و به موجب تصریح در قوانین غیر قابل ثبت و فعالیت نباشد. تغییر موضوع شرکت در طی ۳ هفته طول می‎کشد. در این مدت آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت‎ها‎ دریافت می‎شود.

مدارک لازم جهت ثبت تغییر موضوع شرکت:

 • _مدارک ثبتی شرکت
 • آخرین لیست سهامداران و یا شرکا شرکت
 • روزنامه تأسیس ، کلیه روزنامه های تغییرات و مجوز فعالیت
  تغییر موضوع شرکتها متناسب با نوع شرکت ثبت شده مبنی بر اینکه شرکت سهامی خاص باشد یا با مسؤلیت محدود، مراحل و شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت دارد.
  مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص  به شرح ذیل می باشد:
  ۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.                                                                                                                                                        ۲- تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.                                                                                                                 ۳-دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.                                                                                                                          ۴-تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضایآنها.                                                                                                                 ۵-تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
  نکته مهم در مورد پذیرش صورتجلسات شرکت های سهامی خاص  : متقاضی محترم  در صورت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در صورتجلسه مجامع و هیئت مدیره عبارت ذیل در جهت رعایت بخشنامه های سازمان را درج نمایید :
  کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷   لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .
  مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود :۱٫تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
  ۲٫چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
  ۳٫دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.
  نکته مهم در مورد پذیرش صورتجلسات شرکت های با مسئولیت محدود : متقاضی محترم در صورت انتخاب اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه هیئت مدیره عبارت ذیل در جهت رعایت بخشنانمه هی سازمان را درج نمایید :
  کلیه اعضای هیئت مدیره اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
  در تنظیم ثبت تغییر موضوع شرکت،توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
  _ تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می باشند.
  _ در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.
  _ موضوع فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
  _ موضوعات شرکت های تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیرتجاری تفکیک داده شود.
  _ تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکت های چندمنظوره امکان پذیر می باشد.

از خدمات مشاوره رایگان فرداد ثبت بهرمند شوید.

دیدگاه شما

Call Now Button